Openbare aanbestedingen

RSS-feeds van de openbare aanbestedingen op de website van de Stad Brussel: http://www.brussel.be/artdet.cfm?function=rss&id=5477

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.